Coronadossier


Op deze pagina vind je een overzicht van nieuws, maatregelen en antwoorden op vragen rond het coronavirus. 

overtherapie
  • Zie ook onze webpagina over de impact van de coronamaatregelen op relaties en gezinnen. 

Informatie met betrekking tot herregistratie en accreditatie

Herregistratie
Door de maatregelen rond Corona zijn veel geplande trainingen, congressen en andere vormen van nascholing verplaatst of afgezegd, of worden ze op een andere manier georganiseerd. Soms (gedeeltelijk) digitaal, verdeeld over meerdere data of korter.

Ale registratieperiodes die in 2020 aflopen, zijn met zes maanden verlengd. Dit wordt automatisch verwerkt in PE-online. PE-online wordt aangepast zodat ook geaccrediteerde online nascholing mee kan tellen.

Accreditatie
Normaalgesproken wordt accreditatie aangevraagd voor één of drie jaar. De NVRG heeft besloten de accreditatietermijn voor nascholingen waarvan de termijn vóór 1 januari 2021 verloopt met zes maanden te verlengen. Door deze verlenging wordt de geldigheid van die termijn dus verlengd naar één jaar en zes maanden of drie jaar en zes maanden. Deze verlenging wordt automatisch verwerkt in PE-online. Mocht het nodig blijken, dan zullen we in de loop van het jaar opnieuw kijken naar het verschuiven van de accreditatietermijnen.

Nu veel (nieuwe) online nascholing wordt ontwikkeld, bieden we eveneens de mogelijkheid om accreditatie aan te vragen voor online nascholingen via PE-online.

Met betrekking tot het houden van consulten

Sinds dinsdag 15 december 2020, 0:00 uur, is een reeks van nieuwe maatregelen ingegaan die tot doel hebben de verdere verspreiding van het COVID-19-virus in ons land een halt toe te roepen. Vanaf 20 januari is hier de regel bijgekomen dat men hooguit één persoon per dag op bezoek mag ontvangen. Dit geldt alleen voor de privésituatie. Daarnaast gaat vanaf zaterdag 23 januari een avondklok in van 21.00 uur 's avonds tot 4.30 uur 's ochtends (zie hierna).  

Eén van de genomen maatregelen betreft het verbod op het uitoefenen van contactberoepen, in ieder geval tot 19 januari 2021. Hierop zijn uitzonderingen geformuleerd. Deze uitzonderingen zijn op de site van de Rijksoverheid gepubliceerd: Overzicht uitgezonderde contactberoepen tijdens de lockdown. De uitzonderingen betreffen contactberoepen waar tegen betaling zorg wordt verleend op basis van specifieke wetten, waaronder de Zorgverzekeringswet, Jeugdwet, Langdurige Zorg en WMO. 

Een deel van de NVRG-leden valt onder de hierboven vermelde uitzonderingsbepaling, een ander deel echter niet. We hebben hierover contact opgenomen met GGZ Nederland en zij hebben bevestigd dat relatie- en gezinstherapeuten fysiek hun werk kunnen blijven uitoefenen. Met contactberoepen worden immers beroepen bedoeld waarbij het niet mogelijk is om een veilige afstand te houden tot een cliënt, klant of patiënt. Relatie- en gezinstherapeuten worden in staat geacht om wel 1,5 meter afstand te houden. Met inachtneming van de coronaregels kunnen zij hun cliënten blijven ontvangen. Reeds eerder werd ook door het Ministerie van VWS bevestigd dat niet-contactberoepen hun werk kunnen blijven uitoefenen.

Wel geldt de nadrukkelijke oproep om dit zoveel mogelijk te beperken en de consulten indien mogelijk vanuit huis te organiseren. Blijf jezelf de vraag stellen of dat verantwoord is:

 • Behoor je zelf tot een risicogroep? Heb je een kwetsbare gezondheid? Hebben je gezinsleden een kwetsbare gezondheid?
 • Sta je in nauw contact met mensen die werken in een 'vitaal beroep'? Zijn cliënten van je werkzaam in beroepen waar zij meer risico lopen?
 • Zijn cliënten afhankelijk van jouw consulten? Kan uitstel van een afspraak kwaad? Is een telfonisch consult of videobellen een mogelijkheid?

Avondklok
De avondklok geldt van zaterdag 23 januari 21.00 uur tot woensdag 10 februari 2021 om 4.30 uur 's ochtends. Sommige relatie- en gezinstherapeuten geven relatietherapie in de avonduren. Dit valt niet onder de uitzonderingen van de avondklok. Er geldt een uitzondering als er dringend medische hulp nodig is, in geval van calamiteiten. Hier vind je de informatie van de overheid. Verplaats avondconsulten naar een vroeger tijdstip of houd het consult online.  

Hygiëne
Houd je aan de hygiëneadviezen van het RIVM en verzoek je cliënten dat ook te doen.  Schud geen handen en houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.

Heb je het vermoeden dat een cliënt besmet is met het virus, neem dan je eigen gezondheid en veiligheid in acht en beëindig het consult. Raad je cliënt aan om telefonisch contact te zoeken met zijn/haar huisarts of met de GGD om zich te laten testen.

Alternatieven voor consulten
Er zijn alternatieve mogelijkheden om afspraken te laten doorgaan. Zo kun je telefonisch contact hebben met cliënten, of consults houden via beeldbellen.
Let op: Skype, FaceTime en WhatsApp videoconferencing is niet  toegestaan onder de AVG omdat het geen beveiligde verbindingen zijn.

Beeldbellen
Het is lastig om een algemene richtlijn te geven voor welk soort consults beeldbellen wel/niet geschikt zou zijn. Het is afhankelijk van wat jij en je client(en) vinden passen en wat de (technische) mogelijkheden zijn. Belangrijk is dat iedereen zich comfortabel voelt en dat het geheel voldoet aan wettelijke voorwaarden.

 • Ga je beeldbellen, let dan op dat de digitale spreekkamer of e-health toepassing voldoet aan NEN 7510 of ISO27001.
 • Het ministerie van VWS geeft deze informatie en tips.
 • Hier vind je gratis trainingen en webinars over beeldbellen.
 • Keuzehulp privacy videobellen van de Autoriteit Persoongegevens.

Blog over alternatieve consulten
Blog Tomas Van Reybrouck, Interactie-Academie, over wandelhulpverlening.

Annuleringen door cliënten
De NVRG kan niet voor haar leden bepalen welk annuleringsbeleid correct is. Wellicht is het goed om af te wijken van je normale no-show voorwaarden of annuleringsvoorwaarden. Als cliënten hun verantwoordelijkheid nemen door afspraken te annuleren, nemen ze immers ook jouw gezondheid en die van je naasten in acht. 

We raden je aan op je site (indien van toepassing) te vermelden hoe je omgaat met consults, annuleringen en/of nieuwe aanvragen in deze periode. 

 

Veilig werken vanuit huis

Thuiswerken brengt risico’s met zich mee op het vlak van cybercriminaliteit. Zorg daarom dat je ook thuis veilig aan de slag gaat.

 • Werk, als dat mogelijk is, in een beveiligde thuiswerkomgeving. Log thuis in op de server van je organisatie. Heb je geen beveiligde thuiswerkomgeving? Overleg dan met collega’s over hoe je veilig kunt werken.
 • Wees voorzichtig met het gebruik van gratis cloud-, opslag- of e-maildiensten. Zo’n dienst kan je gegevens misbruiken voor markeingdoeleinden of doorverkopen aan derden.
 • Bescherm je documenten met veilige databases en unieke wachtwoorden. Ga voorzichtig om met de gegevens van cliënten en met gevoelige persoonsinformatie. 

Let op phishing-mails van op het oog bekende organisaties!
Zo'n 20% van alle e-mails zijn phishing-mails. Spamfilters onderscheppen deze mails bij lange na niet allemaal. Cybercriminelen maken gebruik van de coronacrisis door phishing-mails te versturen die afkomstig lijken te zijn bekende organisaties zoals je bank. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

 • Controleer altijd de afzender van een nieuwsbrief. Als daar een vreemd adres staat, vertrouw het dan niet.
 • Raadpleeg bij twijfel de Fraudehelpdesk. Hier vind je eveneens een actueel overzicht van alle recent verschenen phishing-mails.
 • Krijg je e-mailberichten die je niet verwacht of van een onbekende afzender? Klik NIET op links in deze e-mailberichten, open geen bijlagen en vul NOOIT gegevens in.

 

AVG en Corona

Als een van je medewerkers besmet is met het Corona-virus kan het verstandig lijken om die kennis te delen binnen je organisatie of met partners met wie je als vrijgevestigde samenwerkt, zodat iedereen alert kan zijn op eventuele symptomen bij zichzelf.

Het feit dat iemand is besmet met Corona is echter een bijzonder persoonsgegeven en valt derhalve onder de AVG.

Het delen van informatie over Corona-besmettingen binnen je organisatie is niet toegestaan vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Wat mag wel in het kader van de AVG?

 • Met de betrokken medewerker mag je wel spreken over zijn/haar besmetting maar je mag er niet over administreren.
 • Je mag medewerkers vragen of ze op reis zijn geweest en waarnaartoe. Op basis daarvan kun je voorzorgsmaatregelen nemen, zoals verplicht thuis laten werken.
 • Je mag medewerkers voorlichten over de symptomen van het virus en over belangrijke voorzorgsmaatregelen, zoals geregeld handen wassen (gedurende 20 seconden), afstand houden en niezen en hoesten in de elleboog.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens lees je wat precies wel en niet is toegestaan.

 

Richtlijn van GGZ Nederland

De geestelijke gezondheidszorg heeft een eigen richtlijn GGZ en Covid-19 om de verdere verspreiding van het coronavirus onder patiënten en zorgprofessionals in de ggz zoveel mogelijk te voorkomen.

De richtlijn is opgesteld in nauwe samenwerking tussen de NVvP, LVVP, NVP, NIP, P3NL, V&VN en GGZ Nederland en gaat onder meer over de behandeling van psychische klachten, contact onderhouden met cliënten en thuiswerken met kinderen.

Update oktober 2020: de 7e versie van deze richtilijn is op 2 oktober gepunbliceerd. Hierin staan onder andere aanwijzingen voor het gebruik van mond-neus-maskers en over het omgaan met testen en quarantaine. Voor een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen, zie dit nieuwsbericht. Heb je hierover vragen of wil je advies? Neem dan contact op met bureau NVRG.

 

Contactpunt psychosociale ondersteuning voor zorgprofessionals

Dit contactpunt heeft als doel (medische) zorgprofessionals en hun leidinggevenden zo goed mogelijk te ondersteunen bij de psychosociale aspecten van hun werk met betrekking tot het Coronavirus.

Het contactpunt is 7 dagen per week bereikbaar tussen 8:30 en 21:30 uur op telefoonnummer 088–330 5500 (gebruikelijke belkosten).


Informatie vanuit Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Continuiteitsbijdrage voor zorgaanbieders
Vanaf 23 juni kunnen ook zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) een continuïteitsbijdrage aanvragen. Eind vorige maand informeerde Zorgverzekeraars Nederland de ggz-sector over de regeling. Deze regeling geldt voor zorgaanbieders binnen de ggz, die zorg zonder verblijf leveren, met een jaaromzet minder dan 10 miljoen euro. Lees meer.

Uodate oktober 2020: tijdens de coronacrisis hebben zorgaanbieders extra uitgaven moeten doen om goede en veilige zorg te kunnen verlenen en hun patiënten te beschermen. Zorgverzekeraars komen zorgaanbieders tegemoet met een bijdrage in deze extra kosten. Vraag je de bijdrage aan over 2020, dan wordt deze in in 2021 uitgekeerd. Meer lees je in dit nieuwsbericht

Actuele informatie vanuit de overheid

September 2020
Met ingang van maandag 21 september kunnen zorgmedewerkers met voorrang worden getest op Covid-19. Dit is een tijdelijke maatregel waarvoor een beperkt aantal groepen in aanmerking komt. In dit bericht lees je meer over deze prioriteitsregeling. 

Juli 2020: Ministerie van VWS maakt extra geld vrij voor e-health toepassingen
Het ministerie van VWS maakt 77 miljoen extra vrij voor ondersteuning en zorg op afstand via digitale toepassingen. Het gaat om een aanvullend bedrag voor zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking.

Door het grote aantal aanvragen van de eerdere tijdelijke noodregeling SET COVID-19, onderdeel van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), is er nu de SET COVID-19 2.0. Deze regeling is specifiek gericht op aanbieders van wijkverpleging, huisartsenzorg, ggz en aanbieders van ondersteuning in het kader van de Wmo die nu extra willen investeren om structureel met digitale zorg op afstand aan de slag te gaan.

De regeling is vanaf de tweede helft van juli beschikbaar. Per aanvraag is een maximumbedrag van € 50.000 beschikbaar. Hier lees je het hele bericht van VWS.

Infographic hulplijnen
Van 28 april tot 15 mei heeft de overheidscampagne 'Somber of gespannen door het coronavirus? Praat erover' gedraaid. Deze campagne vroeg aandacht voor de psychische gevolgen van de coronacrisis. Op verzoek van de Tweede Kamer is er een infographic gemaakt met alle hulplijnen. Deze PDF kun je hier downloaden.


Overige links
Alles over Coronavirus Covid-19, Rijksoverheid.

Adviezen en tips van de Autoriteit Persoonsgegevens voor veilig thuiswerken.

Actuele informatie over financiële regelingen vanuit de overheid. 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft informatie gepubliceerd over het declareren van consults op afstand.


P3NL informatie

De verenigingen binnen P3NL krijgen veel vragen van professionals over het coronavirus en de gevolgen voor hun werk en de zorg. De meeste verenigingen hebben informatie verzameld in themadossiers. Je vindt de links naar deze themadossiers op de homepage van P3NL.


Crisisoverleg preventie mentale gezondheid

Het coronavirus en de genomen maatregelen raakt alle kanten van de gezondheidszorg en daarmee ook de GGZ. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor de effecten op de geestelijke gezondheidszorg. Goede afstemming over de communicatie hoort daarbij.
Sinds eind maart jl. heeft de NVRG namens P3NL zitting in het crisisoverleg preventie mentale gezondheid. Partijen die (digitaal) aan tafel zijn o.a. VWS, Trimbos, GGZ Nederland, GGD GHOR, Sociaal Werk Nederland, NIP, 113 en MIND. Hier vind je de links naar informatie op de eigen websites van deze partijen:

Ministerie van VWS

NIP

Trimbos, over depressie, angst en suïcidepreventie

MIND

GGZ Nederland

GGD GHOR

Sociaal werk Nederland

113


Derde ggz-panel van cliëntenorganisatie MIND in juni: face-to-face consults nog niet goed op gang
In juni heeft MIND haar ggz-panel voor de derde keer sinds de Corona-crisis ondervraagd naar de gevolgen van Corona en de effecten op hun leven en de zorg voor hun psychische problemen. Hoewel de Corona-maatregelen versoepeld zijn, keert het face-to-face contact in de ggz nog onvoldoende terug. Slechts bij iets meer dan de helft van de cliënten is de behandeling weer zoals voor de uitbraak. De zorg van huisarts, POH GGZ en ggz-behandelaar blijkt nog steeds voor een groot deel digitaal plaats te vinden.

Ook de communicatie over hervatting van de behandeling is vaak onvoldoende: ruim een op de drie cliënten geeft aan dat de zorgverlener/instelling nog niets heeft laten horen over eventuele hervatting van face-to-face zorg of groepsbijeenkomsten. Het volledige bericht lees je op de site van MIND.


Jongeren somber en angstig
Nederlandse kinderen voelen zich minder gezond en hebben door de coronamaatregelen vaker last van angst en somberheid. Dat is de conclusie die een team onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis (Amsterdam UMC) trekt uit hun onderzoek tijdens de eerste lockdown. Lees hier het hele bericht.