Privacy Policy NVRG

De NVRG hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij met deze gegevens omgaan.

 Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De NVRG houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als NVRG zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens leden

Uw persoonsgegevens worden door de NVRG verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • administratieve doeleinden;
 • openbare registers website (zoekfunctie relatie- en gezinstherapeut);
 • registratie van betalingen van contributie;
 • communicatie over de vereniging;
 • het informeren over congressen, studiedagen en workshops;
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het verstrekken van gevraagde informatie en reactie op vragen;
 • het verbeteren van onze dienstverlening.

De grondslag van deze persoonsgegevens is het aanvraagformulier voor het lidmaatschap (LID ST, LID STW, LIO ST, LIO STW).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAWTE-gegevens
 • geslacht
 • geboortedatum- en plaats
 • werkgever (werkgeversverklaring)
 • huidige functie
 • BIG-registratie(nummer)
 • gegevens betreffende vooropleiding(en)
 • gegevens betreffende de (afgeronde) opleiding tot systeemtherapeut
 • lidmaatschap van (een) andere vereniging(en)

 

 

Verwerking van persoonsgegevens opleiders

Persoonsgegevens van opleiders worden door de NVRG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • openbare registers website (supervisoren- en leertherapeutenlijst);
 • het informeren over congressen, studiedagen en workshops;
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het verstrekken van gevraagde informatie en reactie op vragen;
 • het verbeteren van onze dienstverlening.

De grondslag van deze persoonsgegevens zijn de aanvraagformulieren opleiderschap: TTC-gever/ Supervisor/ Leertherapeut.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAWTE-gegevens
 • geslacht
 • geboortedatum- en plaats
 • werkgever
 • BIG-registratie(nummer)
 • gegevens betreffende de afgeronde opleiding tot systeemtherapeut
 • gegevens betreffende nascholing
 • eventueel verzorgde publicaties, lezingen en workshops
 • lidmaatschap van (een) andere vereniging(en)

Verwerking van persoonsgegevens t.b.v. studiedagen en congressen

Persoonsgegevens worden door de NVRG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan het congres of de door u gekozen studiedag;
 • de organisatie van het congres of de door u gekozen studiedag;
 • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • het verstrekken van informatie m.b.t. het congres of studiedagen;
 • het verstrekken van gevraagde informatie en reactie op vragen. 

De grondslag van deze persoonsgegevens is het digitale aanmeldformulier voor een congres of studiedag.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAWTE-gegevens
 • geslacht
 • geboortedatum- en plaats
 • werkgever
 • factuurgegevens
 • lidmaatschapsnummer

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Bij aanvraag van het lidmaatschap en bij herregistratie vraagt de NVRG een Verklaring Tuchtrecht in te vullen. Deze gegevens worden extra zorgvuldig verwerkt en in vertrouwelijkheid behandeld. Slechts in dat geval worden de gegevens met derden gedeeld, indien we hiertoe verplicht zijn op basis van de wet of een gerechtelijke uitspraak.

 

Webanalyse

De website van de NVRG maakt gebruik van cookies en van trackingsoftware om inzicht te krijgen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze software wordt geleverd door Google Analytics die cookies gebruikt om bezoekersgebruik bij te houden. De software zal geen persoonlijke informatie opslaan, bewaren of verzamelen. Voor meer informatie kunt u het privacy beleid van Google hier lezen: http://www.google.com/privacy.html.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het inrichten en onderhouden van de website;
 • het verzenden van het tijdschrift Systeemtherapie en het tijdschrift Gezinstherapie Wereldwijd;
 • het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • registratie van bij- en nascholingsactiviteiten.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).

Bewaartermijn

De NVRG bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen

 • Alle personen die namens de NVRG van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of

technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Een medewerker van de NVRG is belast met het toezicht op de toepassing en naleving van de AVG door de NVRG.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of, in opdracht van u, aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Aanpassen Privacy Policy

De NVRG behoudt zich het recht voor om dit Privacy Policy aan te passen of te wijzigen. Indien er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij de Privacy Policy daarop aan.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie

W.G. Plein 209

1054 SE Amsterdam

Email: nvrg@nvrg.nl