Workshops vrijdag 24 maart 2023

De workshops vinden plaats op vrijdag 24 maart 2023. Er zijn twee ronden: van 12.00 - 13.00 uur en van 13.45 - 14.45 uur.  

 

NVRG UNDERCONSTRUCTION logo DEF_40 jar

 


Ronde 1: vrijdag 24 maart 2023 van 12.00 - 13.00 uur

 

1.1 Systemisch werken met Verlies & Rouw (VOL)

Isabelle Royer en Leonard op 't Hof

Verlies en rouwen horen bij het leven. We denken hierbij spontaan aan verlies van een geliefde, maar je kunt er ook veel breder naar kijken. Ieder mens rouwt om wat er niet mogelijk blijkt, om wat anders is dan gedroomd, om wat er verloren is gegaan, en dus ook om geliefden waarvan men afscheid moest nemen. Hoe iemand zich op de eigen unieke manier verhoudt tot verlies en rouw heeft invloed op de relationele dynamieken in koppels en gezinnen.

In deze workshop starten we met een kader om naar rouw te kijken vanuit verschillende soorten verbindingen (met zichzelf, met de overledene, met de andere, met het bestaan). Welke verbindingen zijn verloren gegaan, dreigen te verdwijnen en hoe kunnen we de rouwende client en zijn systeem helpen weer te her-verbinden. Je krijgt een relationeel perspectief op verlies en rouw en handvatten om gestolde verhalen over verlies en rouw te verlevendigen, om te gaan van ‘Losing what you had’ naar ‘having what you have lost’.

Isabelle Royer is systeemtherapeut bij Euthopia, Praktijk voor Systeemtherapie in Breda.

Leonard op ’t Hof is systeemtherapeut en GZ-psycholoog bij Euthopia, Praktijk voor Systeemtherapie in Breda.

Zij hebben elkaar leren kennen bij de opleiding Systeemtherapie en werken  graag en veel samen in co-therapieën. Het thema ‘verlies en rouw’ ligt hen na aan het hart op zowel persoonlijk als professioneel gebied.

 

1.2 Het Droste effect (VOL)

Gerrit van Ramshorst en Monique Schirris

In deze workshop voor supervisoren wordt er gewerkt met een veel voorkomend systemisch fenomeen: parallelprocessen. Van een parallelproces is sprake als er gelijke patronen ontstaan in verschillen systemen, bijvoorbeeld als gezinspatronen herhalen zich in teams. Het helpt om gelijklopende patronen, ook wel isomorfe patronen, te zien en te benoemen. In supervisies worden er vaak (mogelijke) parallelprocessen besproken. Dit gaat dan meestal over een parallelproces van enerzijds het gezin en anderzijds de supervisant en zijn collega’s. In deze workshop gaan we verder dan dat. We kijken hoe een parallelproces zich kan uitbreiden naar de werkrelatie tussen de supervisant en supervisor: het Droste effect. En natuurlijk ook hoe je hier mee om kunt gaan. Van de deelnemers wordt een actieve houding verwacht om dit gezamenlijk te ontwikkelen.

In deze workshop leer je een metapositie in te nemen, het herkennen en omgaan met parallelprocessen in supervisie, en reflecteren over de positie als supervisor.

Gerrit van Ramshorst werkt als psychotherapeut bij GGZ-NHN, divisie Jeugd en Gezin. Tevens is hij actief als opleider en (leer)supervisor, erkend door NVRG, NVP en VGCt.

Monique Schirris werkt als psychotherapeut voor haar eigen praktijk en is daarnaast actief als opleider en (leer)supervisor, erkend door NVRG, NVP en VKJP

1.3 Partnerrelatietherapie voor stellen met een familiebedrijf 

Edward Koldewijn, Joep Choy en Marie-Anne Bastianen

In de workshop starten we met een korte pitch over de systemische context  van stellen met een familiebedrijf. Vervolgens maken we met de deelnemers een inventarisatie van de verschillende dilemma’s. Daarna doen we een rollenspel met de regiewerkvorm: de  therapeut haalt tips op in de zaal en past die toe in het rollenspel. We laten je zien hoe je inzicht krijgt in hoe het hebben van een familiebedrijf invloed heeft op de partnerrelatie. Met welke contexten heb je als therapeut te maken? Welke systemische vragen dien je als therapeut te stellen? Welke interventies kun je doen als therapeut?

Edward Koldewijn, Joep Choy en Marie-Anne Bastianen werken alle drie o.a. vanuit eigen praktijk als systeemtherapeut in de context van familiebedrijven.

 

1.4 Systeemvisie, wat is ons gedeeld verhaal?

Robert van Hennik, Els Bos- de Groot en Fridus van der Weijden

De NVRG bevindt zich in een fase van transitie. In verschillende NVRG-werkgroepen onderzoeken en reconstrueren betrokken leden onze vereniging en ons verhaal binnen de context van de tijd waarin we leven. Wij stellen onszelf vragen als: ‘Wat geeft de NVRG bestaansrecht’? Wat is de gedeelde visie op ons vak? Els en Robert schrijven een visiedocument over en voor de NVRG, waar ze leden voor interviewen en dialogen voeren in diverse werkgroepen.

In deze workshop voeren we ook zo'n dialoog en reflecteren we over een gedeeld systeemtheoretisch referentiekader, de identiteit, waarden en het handelingsvermogen van de systeemtherapeutisch werker en systeemtherapeut. We gaan samen in gesprek, zodat we met elkaar het ‘verhaal maken’ over hoe systeemtherapeutisch werkers en systeemtherapeuten betekenisvol maatschappelijk verschil kunnen maken in de domeinen waarin we werkzaam zijn en de context van de tegenwoordige tijd.

Robert van Hennik is systeemtherapeut en docent bij het Lorentzhuis, consulent bij het CCE en als supervisor verbonden aan de University of Bedfordshire in Luton (UK). 

Els Bos-de Groot is systeemtherapeut in eigen praktijk en hoofddocent van de Master Interprofessioneel werken met Jeugd aan de Hogeschool Viaa in Zwolle.

Fridus van der Weijden is werkzaam als psychiater/systeemtherapeut bij Pro Persona Wolfheze en voorzitter van de NVRG. 

 

1.5 Op weg naar persoonlijk herstel: normale mensen en hun wensen (VOL)

Joriene van der Kolk

De herstelgerichte benadering krijgt steeds meer voet aan de grond in de ggz. Er wordt o.a. gewerkt met ervaringsdeskundigen, er is meer aandacht voor naastbetrokkenen en er is steeds meer aandacht voor het proces van persoonlijk herstel. Deze workshop is gericht op het systemisch benaderen van het persoonlijk herstelproces. Vanuit de systeemtherapie zijn hier waardevolle elementen toe te voegen en in de workshop is er veel ruimte om hier met elkaar over in gesprek te gaan.

Naast het concreet oefenen zullen we reflecteren op de eigen therapeutische houding en de aansluiting zoeken bij de besproken literatuur. Deelnemers krijgen een breder perspectief op hoe zij het persoonlijk herstel bij cliënten kunnen bevorderen en hoe het systeem hierin meegenomen kan worden. Deelnemers worden geprikkeld om zich meer te focussen op krachten dan op klachten én de mens achter de problematiek te zien. Er is aandacht voor het stellen van herstel- en krachtgerichte vragen.

Joriene van der Kolk is werkzaam als systeemtherapeut en psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog bij GGz Centraal bij de afdeling persoonlijkheidsstoornissen. Daarnaast werkt ze als directeur-bestuurder bij Laguna Collective, www.lagunacollective.nl

 

1.6 Veertig jaar veerkrachtig! (VOL)

Ianthe Leeuwe -Tjiong en Mirjam Hinfelaar

In deze roerige tijden van oorlog en maatschappelijke onrust blijkt veerkracht een essentiële vriend, voor zowel cliënten als therapeuten om zich staande te houden in het leven. In deze workshop nemen we de deelnemers mee op zoek naar hun eigen veerkracht aan de hand van vier reflectieve vragen (diagnostiek van de vragende wijs, hoogleraar Jim van Os). Middels een speelse ontmoeting, verbinding en experiëntiële oefeningen creëren we de ruimte om te komen tot reflectie. Vanuit deze ervaring kom je ter plekke tot het beschrijven van een persoonlijk narratief over je veerkracht. We diepen uit hoe intermenselijke verbinding het meest krachtige element is dat bijdraagt aan veerkracht. Hoe je dat als deelnemer zult ervaren, houden we nog even als verrassing. 

Deze zoektocht beoogt systeemtherapeuten te helpen hun eigen veerkracht en hun narratief hierover te ontdekken en te verduurzamen. Zij kunnen dit narratief inzetten in hun systemisch werk, hun persoonlijk leven, en binnen de NVRG als vereniging. Zodat we ook de komende 40 jaar veerkrachtig blijven.

Drs. Mirjam Hinfelaar is klinisch psycholoog/psychotherapeut en systeemtherapeut in eigen praktijk en binnen Youz. Ook is zij IMH specialist, supervisor en docent en voormalig voorzitter van de NVRG.

Drs. Ianthe Leeuw-Tjiong is systeemtherapeut, psychotherapeut en opleider. Zij werkt bij AerreA, instelling voor zorgprofessionals en in eigen praktijk.

 

1.7 Samen weven van meer coherente levensverhalen na traumatische ervaringen (VOL)

Sabine Vermeire

Bij trauma of ingrijpende gebeurtenissen tijdens de kinderjaren grijpen de traumatentakels soms wild om zich heen. Niet alleen de persoon is geraakt maar ook de vele relaties en zelfs de gemeenschap waartoe ze behoren. Deze kinderen, jongeren en ook volwassenen hebben vaak gefragmenteerde, incoherente verhalen over hun leven, hun relaties, zichzelf en de anderen. Tijdens de workshop  verlaten we de geijkte paden en reiken mogelijkheden van spreken en doen aan om de moeilijkheden en geraaktheden samen te onderzoeken, vanuit veilige gronden als platform.

Vermeire masterclass congres

 

Stap voor stap weven we een veelheid, gelaagdheid en diversiteit aan verhalen en betekenissen doorheen het grotere levensweefsel en krijgen de pijnlijke ervaringen een plek in de veelheid van relaties en gebeurtenissen in hun leven. We kiezen hierbij voor ernstige speelsheid en speelse ernst.  Je leert hoe je veerkracht-bevorderende netwerken in de steigers kunt zetten en maakt kennis met een aantal speelse, systemische en narratieve ingangen en methoden. Deze kunnen in deze contexten helpend zijn en een gevoel van coherentie bevorderen.

Sabine Vermeire is systeemtheoretisch en narratief psychotherapeut, opleider, supervisor en staflid aan de Interactie-Academie vzw. Ook publiceerde zij diverse boeken en artikelen. www.interactie-academie.eu

 

1.8 ADAPT bij veteranen met psychotrauma gerelateerde problematiek 

Paul Pijnenborg en Elisa van Ee

Steeds meer studies wijzen op de potentiële uitdagingen en problemen waarmee veteranen en hun gezin worden geconfronteerd na een militaire uitzending. Mede door de uitzend-gerelateerde problematiek bij de veteraan zoals PTSS-klachten, kan het functioneren van het gezin , welzijn van de kinderen evenals de opvoeding onder druk komen te staan. After Deployment Adaptive Parenting Tools (ADAPT) heeft als doel de opvoedvaardigheden van de ouders te versterken door het aanreiken van handvatten op praktische wijze en richt zich o.a. op het herstel van de sporen die de genoemde PTSS-problematiek heeft achtergelaten in deze gezinnen.

In deze workshop laten we deelnemers kennis  maken met ADAPT en ervaren wat ADAPT kan betekenen in het herstel van uitzend-gerelateerde problematiek bij de veteraan en diens gezin. De interactieve opdracht gaat over emotieregulatie, gehoord worden en harmonie binnen het gezin. In de casus is dat een uitdaging. We gaan een gezinsvergadering beleggen als onderdeel van ‘samen problemen oplossen’.

Paul Pijnenborg werkt als systeemtherapeut bij het Psychotraumacentrum Zuid Nederland. Hij is trainer en supervisor van het programma ADAPT.

Prof. dr. Elisa van Ee is Klinisch psycholoog / Psychotherapeut en Senior onderzoeker ,hoogleraar bij Psychotraumacentrum Zuid Nederland en Wetenschappelijk hoofd Trauma en gezin aan het Radboud Universiteit.

 

 

 1.9 Mentaliseren bevorderen in dialogische systeemtherapie (VOL)

Bruno Hillewaere en Nicole Muller

Systeemtherapie kent sinds haar ontstaan een rijk palet aan perspectieven. De laatste jaren komen er steeds meer nieuwe systemische behandelmodellen bij, waarbij diverse vanuit het hechtingsperspectief. Dat houdt een risico tot versnippering in zich en zelfs een meer lineaire benadering in behandelprotocollen. De rijkdom van systeemtherapie ligt juist in het feit dat de perspectieven elkaar kunnen aanvullen en versterken. Meer procesgerichte benaderingen vanuit het hechtingsperspectief zijn Mentalization Based Familietherapie (MBFT) en het dialogische perspectief, gebaseerd op het werk van Tom Andersen en Harlene Anderson en de laatste jaren vooral gekend door het werk van Peter Rober over de innerlijke en uiterlijke dialoog.

Er zijn zeker raakvlakken, maar ook enkele verschillen in deze beide benaderingen. In deze workshop zullen we op een dialogische en creatieve manier deze twee perspectieven met elkaar verbinden. Met als doel aan te tonen dat er rijkdom schuilt in het integreren van bestaande systemische perspectieven. Originaliteit betekent immers niet altijd het creëren van iets nieuws, maar het versterken van de origine – ook in systeemtherapie.

Bruno Hillewaere is systeemtherapeut, psychotherapeut, supervisor en hoofdopleider systeemtherapie Euthopia en verbonden aan Rapunzel in België.

Nicole Muller is psychotherapeut, gezinstherapeut, symbooldramatherapeut en supervisor en opleider, werkzaam bij Centrum Hecht en verbonden aan het Anna Freud Centre in Londen, RINO Groep Utrecht en RINO Amsterdam.

 

Ronde 2: vrijdag 24 maart 2023 van 13.45 – 14.45 uur

 

 

2.1 Samen reflecteren op synergie tussen therapeuten (VOL)

Tamara Jelles en Cornélie Groot

Dit is een verhaal over hardop mijmeren, professionele kwetsbaarheid, creativiteit en synergie tussen therapeuten bij behandeling aan gezinnen en de noodzaak van co-therapie. Een verhaal uit de praktijk van twee therapeuten over hun synergie binnen de co-therapie met gezinnen met meervoudig complexe problemen. Beiden therapeuten zijn jarenlang werkzaam (geweest) bij o.a. de gezinskliniek, gezinsdagbehandeling en gezinspolikliniek van Levvel en hebben diverse gezinsgroepen opgezet. Het verhaal laat zien dat co-therapie en de synergie daarbinnen verdiepend kan werken voor gezinnen en een bijdrage geeft aan werkgeluk voor therapeuten.

We nemen de deelnemers in deze interactieve workshop mee in ons onderzoek. In dialoog reflecteren we met elkaar vanuit verschillende perspectieven op eigen ervaringen met co-therapie en/ of het ervaren van synergie in de samenwerking met collega’s.

Tamara Jelles is systeemtherapeut bij Levvel in Amsterdam en werkt vanuit verschillende afdelingen binnen Levvel aan bemiddeling bij echtscheidingsproblematiek, Jeugdzorgplus en Gezinspsychiatrie.

Cornélie Groot is GZ-psycholoog, traumatherapeut en systeemtherapeut i.o. bij de Afdeling Gezinspsychiatrie van Levvel in Amsterdam en werkzaam bij Praktijk de Werf in Castricum.

 

 

2.2 Handelingsverlegenheid in de GGZ – verschil maken in consultaties (VOL)

Heleen van der Pijl en Barbara Stringer

Na een korte kennismaking met Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) licht Barbara Stringer vier exemplarische situaties toe, die ten grondslag liggen aan het vastlopen van meervoudige systemen in de GGZ. In CCE-consultaties wordt weer beweging gegenereerd door de focus op de binnenwereld van de cliënt te verleggen naar de ‘tussenwereld’ in het meervoudig systeem. Heleen van der Pijl neemt de deelnemers aan de hand van een casus mee in de dagelijkse praktijk van het consulteren in meervoudige systemen. Je wordt uitgedaagd je systemische blik op (gezins)relaties toe te passen op meervoudige systemen.

In deze workshop doe je kennis op over vier veelvoorkomende exemplarische situaties bij handelingsverlegenheid in de GGZ en mogelijke oplossingsrichtingen. Je leert hoe je systeemtheorie kunt toepassen op meervoudige systemen en over de werkwijze in consultaties om meervoudige systemen tot een tweede orde verandering aan te zetten.

drs. Heleen van der Pijl is psycholoog in opleiding tot systeemtherapeut, doet onderzoek naar meervoudig systemisch werken en werkt als coördinator bij CCE, regio Noordoost.

Barbara Stringer is verpleegkundige en verplegingswetenschapper, promoveerde op samenwerking in de zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis en is werkzaam als coördinator bij CCE, regio West.

 

2.3 EFT-relatietherapie en persoonlijkheidsproblematiek: zicht op valkuilen en aanpassingen, maatwerk op het model (VOL)

Jacomijn Jacobs en Jeroen Bakker

Twee fundamenten van de persoonlijkheidsontwikkeling - de ontwikkeling van het ‘zelf’ en de ‘relatie met de ander’ - zijn juist bij mensen met persoonlijkheidsproblematiek verstoord geraakt. Dat heeft grote invloed op het verloop van relatietherapie en stelt de relatietherapeut voor specifieke uitdagingen. Vertrouwen en veiligheid zijn in het geheel niet vanzelfsprekend, zowel in de partnerrelatie als in de therapeutische relatie. In deze workshop krijg je enkele concrete kaders en handvatten om systemisch te kunnen werken met cliënten met persoonlijkheidsproblematiek. We verrijken het EFT -model ‘(w)holistisch’ met elementen uit de Dialectische Gedragstherapie (DGT) en Mentalisation Based Therapy (MBT). Met concrete oefeningen worden de theoretische kaders in deze workshop ervaringsgericht vormgegeven. Enige basiskennis van het EFT-model (de cycle) wordt als bekend verondersteld.

Na deze workshop is de deelnemer zich bewust dat het EFT-model bij cliënten met persoonlijkheidsproblematiek specifieke aanpassingen vergt. Je systeemtherapeutische arsenaal voor deze doelgroep wordt verrijkt met handvatten uit zowel het DGT-model als het MBT-model. Je voelt je meer competent in het hanteren van de complexe therapeutische relatie in relatietherapie met deze doelgroep.

Jacomijn Jacobs is systeem- en relatietherapeut, EFT-registertherapeut  en dialectisch gedragstherapeut o.a. in eigen praktijk. Ze is opleider en supervisor voor de NVRG, de Stichting EFT en Dialexis Advies BV (dgt). 

Jeroen Bakker is klinisch psycholoog/psychotherapeut, (NVRG) opleider en supervisor en EFT- registertherapeut. Hij is werkzaam in eigen praktijk en heeft 25 jaar werkervaring met mensen met persoonlijkheidsproblematiek in een GGZ-instelling.

 

 

2.4 Een open relatie niet voor watjes, over (on-)veiligheid in de liefde

Rhea Darens

De maatschappij verandert, ook als het gaat om relaties, relatievormen/structuren. Welke rol nemen wij als therapeut hierin, en wellicht ook: wat betekent het voor ons als therapeut. In deze interatieve lezing is er veel ruimte voor vragen en ervaringen. Deelnemers krijgen een korte uitleg over Consensuele Non-Monogame (CNM) relaties, de verschillende relatiestructuren, de verschillende rollen en de problemen die ontstaan als gevolg van veranderingen (CNM als systeem). Ook volgt een korte uitleg over hoe EFT – een methode die non-monogamie afwijst - kan bijdragen aan het verminderen van de klachten die stellen in een open relatie ervaren.

Deze workshop geeft je meer inzicht in consensuele monogamie, de structuren, de rollen, de dynamiek en de gevolgen van veranderingen zowel op de korte als op de lange termijn. Ook krijg je meer zicht op de problematiek binnen CNM, die vaak ontstaat als gevolg van onveiligheid in het systeem in plaats van emoties bij het individu.

Rhea Darens is relatietherapeut voor stellen in een consensuele non-monogame (CNM) relatie. Zij is al 35 jaar samen met haar man, waarvan 12 jaar in een open relatie.

 

2.5 Systemische reflectie op interventies binnen de supervisie (VOL)

Marij Peeters en Elien van Oostendorp

Ben je supervisor (in opleiding) en wil je live reflecteren op je supervisorschap (of supervisiesessie), dan is dit je kans! Ook voor supervisanten is deze workshop interessant als reflectiemiddel om de supervisie te optimaliseren. En: bewust worden doe je samen, dus je mag je ook als stel inschrijven.

Je maakt in deze workshop op een speelse wijze kennis met een meerdimensionaal reflectiemodel, het Seven-eyed model van Hawkins & Shohet. Je gaat ervaren hoe je kunt reflecteren met dit relationeel en systemisch model over vragen als: hoe heb ik het gedaan vandaag? Heb ik met mijn interventies mijn supervisant(en) geholpen? Of: wat wil ik uit deze supervisie halen? Waar gaat mijn vraag eigenlijk over? In deze workshop leer je het model kennen door middel van een experiëntiele werkvorm in de ruimte en onderzoek je wat je er in de praktijk mee kunt.

Marij Peeters is systeemtherapeut, (NVRG-)opleider, GZ-psycholoog, Orthopedagoog-generalist/supervisor NVO, TSTA (supervisor/teacher in TA). Zij werkt in eigen praktijk.

Elien van Oostendorp is systeemtherapeut, (NVRG-)opleider, DDP- en EFT-therapeut en GZ-psycholoog. Zij werkt sinds 30 jaar in zowel de jeugd- als de volwassenen psychiatrie, momenteel bij Villa Verbinding te Hilversum.

 

 

2.6 Gezin in beweging, een context voor rijkere verhalen (VOL)

Marco Visser en Michiel van Deursen

Gezinnen die bij de gezinstherapeut in therapie komen, spreken in de kamer met elkaar over de zorgen die er zijn. Als therapeut voelen we vaak dat de probleemverhalen vastliggen in het gezinssysteem. Lineaire gedachten van gezinsleden en vastzittende patronen en posities in gezinnen zijn dan onderdeel van dit geheel. Beweging krijgen in het gezinssysteem is dan soms een hele klus. Bij deze gezinnen introduceren we regelmatig de bewegingsruimte als alternatief, een concept uit de Gezinspmt, ook wel psychomotorische gezinstherapie (PMGT) genoemd. Het primair verbale gedeelte komt daarmee op de achtergrond te staan.

In deze workshop krijgen de deelnemers een kort theoretisch concept mee van de Gezinspmt. Je ervaart wat beweging kan doen in de interactie in en met gezinnen. Samen gaan we de ervaring in, waarbij je zult opmerken dat patronen gemakkelijk zichtbaar en voelbaar worden binnen de gezinspmt. Verschuivingen in posities lijken dan bijna vanzelf te gaan.

Marco Visser is systeemtherapeut, psychomotorisch therapeut en opleider bij Euthopia. Hij is betrokken bij onderzoek o.a. van KU Leuven naar psychomotorische gezinstherapie.

Michiel van Deursen is systeemtherapeut en psychomotorisch therapeut. Hij werkt in de jeugdpsychiatrie en is gastopleider bij Euthopia bij de cursus psychomotorische gezinstherapie.

 

2.7 10 jaar Relatieprogramma Houd me vast: praktijk, evidence en (recente) ontwikkelingen 

Pieter Dingemanse

Het ‘Houd me vast’ programma is ruim 10 jaar geleden gestart als relatie-verbeterprogramma waarin hechting en verbinding met elkaar centraal staan. We begrijpen steeds beter de logica van het programma, de bruikbaarheid bij diverse doelgroepen en settings. Inmiddels zijn we (ruim) 10 jaar verder en heeft het programma niet alleen meer wetenschappelijke evidence, maar is het zich ook aan het uitbreiden naar meerdere doelgroepen (waaronder gezinnen met pubers/jong-volwassenen ) en contexten (van ziekenhuis tot leertherapie!).

Deze workshop beschrijft de ontwikkeling van het Houd me vast programma, de evidentie én de (recente) toepassingsmogelijkheden: van relatieverbetering tot leertherapie en gezinstherapie. We oefenen met kortdurend interveniëren aan de hand van het programma. Je leert meer over de inhoud, ontwikkeling en evidence van het Houd me vast programma en krijgt kennis over de toepassing ervan voor gezinnen met pubers/jongvolwassenen en binnen leertherapie.

Pieter Dingemanse is klinisch psycholoog en supervisor NVRG, EFT & VGCt. Ook is hij opleider bij Altrecht en medeoprichter en bestuurslid van EFT-Nederland. Tevens is hij bestuurslid van de FGzPt, LPO en EVC-voor psychologen.

 

2.8 Religie als bron van rijke verhalen in systeemtherapie (VOL)

Wilco Kroon en John Robbemond

In de workshop gaan we vanuit een narratief dialogisch perspectief aan de slag met het betrekken van religieuze verhalen in systeembehandelingen. Thema’s die aan de orde komen, zijn: welke ervaringen zijn er met het betrekken van religie in behandeling? Kan religie een meerstemmige verrijking zijn in therapie? Kun je God of goden ook nadrukkelijk buiten de therapiekamer plaatsen? Is religieuze kennis nodig om religie te kunnen betrekken? En last but not least: hoe is je eigen verhouding met religie en hoe beïnvloedt die het al dan niet betrekken van religie in therapie?

Als deelnemer van deze workshop word je je bewust van de eigen meerstemmigheid ten aanzien van religie en religieuze verhalen en krijg je handvatten om religieuze verhalen te betrekken in systeembehandelingen.

John Robbemond werkt bij Euthopia. Hij is systeemtherapeut, GZ psycholoog en psychotherapeut, supervisor, leertherapeut en opleider NVRG.

Wilco Kroon is systeemtherapeut, maatschappelijk werker, supervisor, leertherapeut en opleider NVRG en redactielid van Systeemtherapie.

 

2.9 De andere kant van de keuze 

Tineke Haks, Selma ter Avest en Dieta Kruise

Dilemma’s. In het leven heeft elke keuze zijn prijs en de vraag is soms welke prijs mensen wel of niet willen ‘betalen’. Hoe beweeg je hierin, wanneer kies je waar voor, hoe verloopt dit beslissingsproces? En ook: wat is van waarde en wat inspireert je in je leven wat helpend kan zijn in het hier en nu? Hoe zijn dergelijke processen eerder in je leven verlopen? Tijdens deze ervaringsgerichte workshop nemen we je mee met behulp van een narratieve oefening. Hierdoor kun je zelf ervaren hoe narratieve vragen je kunnen brengen tot wat jij belangrijk vindt (je waarden) door je leven heen en hoe je je hier opnieuw mee kunt verbinden.

Na een korte (theoretische) inleiding doen we een narratieve oefening, waarbij de deelnemers ervaringsgericht aan de slag gaan rondom dit thema. Aan de hand van het ervaren van het oefenen met narratieve vragen kijk je naar je zelf, belangrijke waarden en het proces van keuzes maken. Deze oefening kan worden vertaald en meegenomen naar de werkcontext.

Tineke Haks, Selma ter Avest en Dieta Kruise  zijn systeemtherapeut in Nederland (respectievelijk Groningen, Amsterdam, Nieuwegein) en geïnspireerd door het narratieve, dialogische en collaboratieve gedachtegoed.

Dieta Kruise is Gz-psycholoog / psychotherapeut/systeemtherapeut werkzaam in Psychologenpraktijk Nieuwegein 

Selma ter Avest is systeemtherapeut werkzaam in Eigen Praktijk Keizersgracht Amsterdam

Tineke Haks is Gz-psycholoog / psychotherapeut/systeemtherapeut werkzaam bij Platform Systeemtherapie Noord Nederland en in eigen praktijk.

 

2.10 Intergenerationele overdracht van trauma en de weg naar healing (VOL)

Kitlyn Tjin A Djie en Glenn O. Helberg

Alle culturen hebben met elkaar gemeen dat ze uit families voortkomen. Families dragen en produceren cultuur. Bij migratie is er sprake van familiediscontinuïteit en verbrokkelde familiebanden. Om psychopathologie bij mensen met een migratieachtergrond te begrijpen, moeten we ze in de context van die discontinuïteit beschouwen. Dit kan alleen met een systemische benadering, waarbij de perspectieven en ervaringen van meerdere generaties in de behandelkamer worden betrokken. Die meerstemmigheid en verschillende verhalen hebben we nodig om tot healing te komen. Zonder deze gelaagde benadering kunnen we de verwarring die als gevolg van migratie en discontinuïteit bij verschillende leden van de familie ontstaat, niet begrijpen. 

In deze workshop krijg je inzicht en ervaar je het relationele zelf in de context van intergenerationele overdracht.

Glenn Helberg is transcultureel psychiater en activist. In zijn boek ‘Als ik luister pleit hij voor reflecteren vanuit de groep.

Kitlyn Tjin A Djie is transcultureel systeemtherapeut en opleider. Ze heeft het beschermjassenmodel ontwikkeld als antwoord op het lineaire westerse witte individu denken in de jeugdzorg. Ze schreef met Irene Zwaan diverse boeken, o.a. Beschermjassen, transculturele hulp aan families en De Familieziel.